Protezy natychmiastowe

Protezy, które mo?na wstawi? zaraz po usuni?ciu z?bów. W takim przypadku pacjent pozbawiony jest przykrej i niekomfortowej sytuacji, jak? jest brak uz?bienia. Umo?liwiaj? normalne funkcjonowanie i przyczyniaj? si? do lepszego gojenia ran poekstrakcyjnych uniemo?liwiaj?c dostawanie si? tam resztek pokarmowych.

Cena us?ugi jest zró?nicowana w zale?no?ci od u?ytych materia?ów (rodzaj i jako?? z?bów, akrylu) i dodatkowych elementów (metal).

Protezy natychmiastowe
wróć

 Jak pracujemy?
Precyzja i estetyka w wykonawstwie ca?ej gamy protez z?bowych s? nieod??cznymi elementami przy wykonywaniu ka?dej pracy. Materia?y najwy?szej jako?ci wykorzystywane przy protezach akrylowych pozwalaj? na osi?gni?cie zadowalaj?cego efektu kosmetycznego, jak i trwa?o?ci w u?ytkowaniu.
Mosty licowane akrylem lub porcelan? to uzupe?nienia odtwarzaj?ce cz??ciowe braki z?bowe, tym samym odbudowuj?c ci?g?o?? ?uków z?bowych.