Witamy!

Witamy i zapraszamy do korzystania z us?ug Labolatorium Protetyki i Ortodoncji w Szczecinku. Gwarantujemy wysokiej jako?ci prace protetyczne, takie jak protezy, korony, mosty przy zastosowaniu materia?ów renomowanych firm, co w po??czeniu z precyzj? wykonania zapewni pe?ne zadowolelnie Pacjenta. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie uczestnicz?c w wielu kursach i sympozjach w kraju, jak równie? i za granic?. S?u?ymy doradztwem i prowadzimy bezp?atne konsultacje techniczne.

Labolatorium powsta?o w 1985 roku. Na pocz?tku naszej dzia?alno?ci zajmowali?my si? g?ównie wykonywaniem standardowych protez z?bowych. Potrzeba rynku zweryfikowa?a ofert? i dzi?ki odbytym szkoleniom w kraju i za granic? poszerzyli?my nasze us?ugi.
Aktualnie w naszej ofercie znajduj? si?:
więcej

 Jak pracujemy?
Precyzja i estetyka w wykonawstwie ca?ej gamy protez z?bowych s? nieod??cznymi elementami przy wykonywaniu ka?dej pracy. Materia?y najwy?szej jako?ci wykorzystywane przy protezach akrylowych pozwalaj? na osi?gni?cie zadowalaj?cego efektu kosmetycznego, jak i trwa?o?ci w u?ytkowaniu.
Mosty licowane akrylem lub porcelan? to uzupe?nienia odtwarzaj?ce cz??ciowe braki z?bowe, tym samym odbudowuj?c ci?g?o?? ?uków z?bowych.